Regulamin

Niniejszy regulamin sklepu internetowego Kwiaty Biżuteria Natalia Kaźmierczak, działającego pod adresem https://kwiatybizuteria.pl, zawiera zasady składania zamówienia i zawarcia umowy, formy dostawy i płatności dostępne w sklepie, procedurę odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Sklep prowadzony jest przez : Natalię Kaźmierczak

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kwiwatybizuteria@wp.pl

 

 • 1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się następujące znaczenia słów:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawdy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej nierejestrowaną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Koszyk – lista artykułów stworzona na podstawie wyborów Kupującego z produktów dostępnych w Sklepie,
 4. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, które dotyczy Umowa Sprzedaży,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem  https://kwiatybizuteria.pl/regulamin
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://kwiatybizuteria.pl
 8. Sprzedawca – Natalia Kaźmierczak, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą, pod adresem: Luboń 62-030
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia bezpośrednio dążące do zawarcia Umowy sprzedaży,

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy która zawierana jest na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny Produktów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto i podane są w złotych.
 6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzenia,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. terści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezmówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

 

 • 4. Składanie zamówienia

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po wcześniejszym dodaniu do koszyka Produktów, które wybrał Kupujący. W formularzu obligatoryjne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy oraz metody płatności za Zamówienie.
 4. Wysłanie zamówienia następuje w terminie określonym w opisie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów, w najdłuższym terminie określonym na kartach produktów.
 5. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia i wpłaty należnej kwoty następuje zawarcie umowy sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.
 7. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
 8. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w Sklepie i braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klienta ma prawo zdecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy odstępuje od Umowy. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Klient dokonuje wyboru pomiędzy:

– częściową realizacją – wybór tej opcji przez Klienta spowoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów,

– anulowaniem całego zamówienia (odstąpieniem od Umowy) – w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę wpłaconą na poczet Zamówienia. Ponadto Kupujący zostanie o w/w zwrocie poinformowany  poprzez wiadomość na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień adres e-mail.

W razie braku odpowiedzi od Klienta na wiadomość o niedostępności części produktów liczonym w 7 dniach – Zamówienie zostanie anulowane i kwota zostanie zwrócona.

 

 • 5. Faktury

 

 1. Sprzedawca na prośbę Kupującego ma obowiązek wystawić fakturę na Zamówienie w Sklepie. Kupujący może wystawić taką prośbę w czasie do trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono produkt lub otrzymano za niego wpłatę.
 2. Kupujący, wyrażając chęć otrzymania faktury za zamówienie ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe.
 3. Termin wystawienia faktury upływa:

– do 15-tego dnia następnego miesiąca (jeśli Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury w tym samym miesiącu, w którym dostarczono Produkt),

– w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia (jeśli Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury po miesiącu, w którym dostarczono Produkt).

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 

 • 6. Formy dostawy i sposoby płatności

 

 1. Wybór sposobu dostawy Produktu dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za Zamówienie oraz Dostawę opisane są na stronach Sklepu oraz Prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź itd.).
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  – HotPay – ePłatności spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27
  Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do
  rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000655383, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego.
 7. Wysyłka Zmówienia odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku.
  Produkty „od ręki” wysyłane są do 2 dni roboczych. Natomiast produkty „na zamówienie” wysyłane są do 14 dni roboczych.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego (np. nadpłata), Sprzedający dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 9. Brak zapłaty kosztów Zamówienia i dostawy przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.

 

 • 7. Opis i zdjęcia Produktów

 

 1. Każdy produkt w Sklepie robiony jest ręcznie, przez co pojedyncze sztuki mogą się od siebie minimalnie różnić. Różnice te nie wpływają na jakość produktu i nie są podstawą reklamacji.
 2. Indywidualne ustawiania komputera i monitora Klienta mają wpływ na sposób wyświetlania kolorów. Reklamacja ze względu na fakt rozbieżności kolorystycznej Produktów nie będzie rozpatrywana.
 3. Przed odbiorem przesyłki Klient zobowiązany jest do:

– sprawdzenia w obecności kuriera, czy na opakowaniu nie ma ewentualnych uszkodzeń,

– sprawdzenia zawartości przesyłki, jeśli na opakowaniu zauważono uszkodzenia,

– spisania protokołu szkody w obecności kuriera w momencie zauważenia wady.

Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższego, wnioskuje się brak podstaw do uznania reklamacji.

 

 • 8. Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 4. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli dana rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep.
 5. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Klienta na dwa sposoby:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kwiatybizuteria@wp.pl

– pisemnie na adres: paczkomat LBO17M, szczegóły w formularzu zwrotu.

Konieczne jest przesłanie zdjęć pokazujących wadę Produktu.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 5. na koszt wałsny.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Brak rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.

 

 • 9. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są produkty personalizowane, robione na specjalne zamówienie klienta. Oświadczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone piśmiennie (na adres: paczkomat LBO17M) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: kwiatybizuteria@wp.pl).
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania Produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia , w którym odstąpił od Umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie będzie odbierał przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • 10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego Zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Sprzedającego Zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Natalia Kaźmierczak prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą o nazwie Kwiaty Biżuteria Natalia Kaźmierczak
  Luboń 62-030
  kwiatybizuteria@wp.pl.
 3. W sprawach nieregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. Nr 22 poz 271. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr43 poz. 296 ze zm.).
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail: natalia.kazmierczak0@wp.pl
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 11. Uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 

 1. Wszystkie uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kwiatybizuteria@wp.pl
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej składającego reklamację.

 

 • 12. Prawa autorskie

 

 1. Sprzedawca jest właścicielem prezentowanych na stronie zdjęć. Wszystkie zamieszczone na stronie https://kwiatybizuteria.pl produkty oraz zdjęcia podlegają ustawie o ochronie praw autorskich z dnia 4 lutego 1994r.

 

 • 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania go na stronie https://kwiatybizuteria.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert i promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia zgłoszone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zmówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub rozszerzenia działalności prze Sklep.
 6. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez Polski Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania nierejestrowanej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej nierejestrowaną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 15.10.2021
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu oraz dodatkowe załączniki dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf na stronie https://kwiatybizuteria.pl w zakładce „Regulamin”.

 

 • 14. Załączniki do Regulaminu

 

 1. Formularz zwrotu. Formularz-zwrotu.pdf